Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Νόμος 4057/2012)

Κατεβάστε το ΦΕΚ

και τη σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Νέα - Ασφαλιστικό, Μισθολογικά, Συνταξιοδοτικά