Ευρετήριο Άρθρου
Η Ιστορία του Συλλόγου μας
Η Δ.Ο.Ε. (1922)
Ο Σημερινός Σύλλογος
Όλες οι Σελίδες

Η Δ.Ο.Ε. ιδρύθηκε επίσημα το έτος 1922 μετά την αριθ. 1849/18-5-1922 απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας. Πρώτος Πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. εκλέχτηκε ο Αντώνιος Καραγιάννης. Το πρώτο δημοσιογρα­φικό όργανο της Ομοσπονδίας ήταν το περιοδικό "ΕΡΜΗΣ", που τυπωνόταν στη Χαλκίδα. Από τον Ιού­νιο του 1924 μέχρι σήμερα, δημοσιογραφικό όργανο της Δ.Ο.Ε. είναι το "ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ". Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία της Δ.Ο.Ε. ήταν οι εξής:

1.   1927: Διάσπαση της Δ.Ο.Ε. ύστερα από κρατική παρέμβαση. Η αποσχισθείσα ομάδα ιδρύει τη "Νέα Διδασκαλική Ομοσπονδία" στην οποία συμμετέχουν ελάχιστοι διδασκαλικοί σύλλογοι. Ο Υπουργός Παι­δείας την αναγνώρισε γιατί βάδιζε "επί τη βάσει των κοινωνικών και εκπαιδευτικών απόψεων του κράτους.

2.   1930: Επανένωση της Δ.Ο.Ε. στην ΙΓ’ Γενική Συ­νέλευση. Η "Νέα Διδασκαλική Ομοσπονδία" διαλύθηκε και οι σύλλογοι που την αποτελούσαν, επανήλθαν στη δύναμη της Δ.Ο.Ε.

3.   1935: Με συντακτική πράξη (Μάιος 1935) δια­λύεται η Δ.Ο.Ε. και οι άλλες συνδικαλιστικές οργα­νώσεις. Για 11 μήνες δεν υπάρχει Δ.Ο.Ε. μέχρι την επανίδρυση της, τον Απρίλιο του 1936.

4.   1936-1947: Από τον Ιούνιο του 1936 (που πραγ­ματοποιείται η ΙΗ' Γενική Συνέλευση) δεν υπάρχει διοίκηση στη Δ.Ο.Ε. λόγω της έκτακτης κατάστασης της χώρας (δικτατορία Μεταξά, πόλεμος, εμφύλιος).

5.   1947: Ιούλιος. Πραγματοποιείται η πρώτη μετα­πολεμική Γενική Συνέλευση (ΙΘ') στην οποία Πρόε­δρος της Δ.Ο.Ε εκλέγεται ο Ζαχαρίας Κωτσίκης.

6.   1967-1975: Διορισμένη διοίκηση στη Δ.Ο.Ε. από τη δικτατορία. Τελευταίος εκλεγμένος, πριν από τη δικτατορία, Πρόεδρος ο Κυπριανός Αρναούτογλου.

7.   8-5-1975: Πραγματοποίηση της πρώτης μεταδικτατορικής Γενικής Συνέλευσης. Ύστερα από αίτημα 35 συλλόγων στο Πρωτοδικείο της Αθήνας κατάργηση της διορισμένης διοίκησης και εκλογή νέας με Πρό­εδρο τον Παναγιώτη Καζαντζή.

Το συνδικαλιστικό κίνημα των δασκάλων συνάντησε πολλές και μεγάλες δυσκολίες, αλλά παρ' όλα αυτό η πορεία της Δ.Ο.Ε. και του συνδικαλιστι­κού κινήματος των δασκάλων γενικότερα υπήρξε ανοδική. Στην αρχή καταβλήθηκε σημαντική προσπά­θεια προκειμένου να οργανωθεί συνδικαλιστικά η βάση, έργο δύσκολο και επίπονο, γιατί την εποχή εκείνη το συνδικαλιστικό κίνημα είχε να αντιμετωπίσει και την απειλή των διώξεων και των απολύσεων. Παρ' όλες τις δυσκολίες οι επιτυχίες που σημειώνονταν προσέλκυαν όλο και περισσότερους δασκάλους στο συνδικαλιστικό κίνημα, χωρίς όμως να επιτευχθεί καθολική συμμετοχή των δασκάλων. Ένα ποσοστό άλλοτε μικρότερο και άλλοτε μεγαλύτερο βρισκόταν και βρίσκεται σχεδόν πάντα έξω από τη συνδικαλιστική δράση, αλλά καρπώνονταν τ' αποτελέσματα που πετύχαιναν και πετυχαίνουν με πολλούς κόπους, αγώνες και θυσίες οι συνδικαλισμένοι συνάδελφοί τους.

Ακαταπόνητοι μαχητές οι δάσκαλοι για περισσότερο από μισό αιώνα οργανώνονται στη Δ.Ο.Ε., αγωνίζονται και προχωρούν ανοδικά. Η σκυτάλη του αγώνα μεταφέρεται από γενεά σε γενεά, ώσπου  να έρθει η στιγμή που τα ιδανικά τους να γίνουν πραγματικότητα.

Οι συνεχείς και επίμονες προσπάθειες του Κλάδου για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων του συχνά είχαν τη συμπαράσταση της κοινής γνώμης που αντιλαμβανόταν ότι οι αγώνες αυτοί δεν είχαν σαν στόχο μόνο την οικονομική αναβάθμιση των δασκά­λων, αλλά απέβλεπαν και στην άνοδο του μορφωτικού τους επιπέδου καθώς και στην ολόπλευρη εξύψωση της Παιδείας. Για να ικανοποιηθούν κυρίαρχα αιτήματα του Κλάδου χρειάστηκαν συντονισμένοι και μακροχρόνιοι αγώνες για πολλά χρόνια.

Αναφέρουμε τα σημαντικότερα από αυτά.

1.   Η αύξηση των ετών φοίτησης των μαθητών σι οχτώ (8) έτη, απόφαση της Κ' Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε. του 1948, που ικανοποιήθηκε με τη θέσπιση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Ν. 309/1976).

2.   Το αίτημα της "Ενιαίας και άρτιας Πανεπιστημιακής μόρφωσης των δασκάλων" που αποφασίστηκε στην ΚΒ' Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. το 1950 και ικανοποιήθηκε  με την ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων (Ν. 1268/1982) η λειτουργία των οποίων άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 1984/1985.

3.   Το αίτημα για την καθιέρωση ενιαίου μισθολογί­ου, σύμφωνα με απόφαση της ΚΔ' Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε. το 1952, το οποίο νια να ικανοποιηθεί χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από είκοσι (20) χρόνια (Ν. 1505/1985).

4.   Το αίτημα της κατάργησης του επιθεωρητή και της αντικατάστασης του με το θεσμό του σχολικού συμβούλου, που τέθηκε στην 1η μεταδικτατορική Γε­νική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. τον Ιούλιο του 1975 και ικανοποιήθηκε με το Ν. 1304/1982.

Επίσης αξιομνημόνευτες είναι οι παρακάτω απεργιακές κινητοποιήσεις του Κλάδου και τα αιτήμα­τα τους;

1. Της 19ης Ιανουαρίου 1963 (διαρκείας), που έληξε με επιστράτευση στις 7-2-1963.

Αίτημα η ίση οικονομική μεταχείριση των εκπαιδευτικών έναντι των άλλων δημοσίων υπαλλήλων

2.   Της 26ης  Μαρτίου 1976 (7ήμερη).

Αίτημα η εφαρμογή της αρχής της ίσης μισθολο­γικής μεταχείρισης για όλους τους δημοσίους υ­παλλήλους.

3.   Της 10ης  Μαΐου 1979 (7ημερη).

Αίτημα η τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών για την κάλυψη της αγοραστικής τους αξίας λόγω πληθωρισμού.

4. Της 12ης  Δεκεμβρίου 1980 (12ήμερη).

Αιτήματα:

i. Αύξηση των δαπανών για την παιδεία

 ii.  Σύγχρονα διδακτήριο

iii.Εκσυγχρονισμός προγραμμάτων και βιβλίων

 iv.Δωρεάν παιδεία

  v.   Ίδρυση Ανώτατων Παιδαγωγικών Σχολών ενταγ­μένων στα Πανεπιστήμια της χώρας

  vi. Τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών

5.   Της 18ης Φεβρουαρίου 1997 (13ήμερη).

Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 15%

Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο

Σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας με βάση τα 3&30

Μείωση του διδακτικού ωραρίου στην κατεύθυνση εξομοίωση του με το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Υποχρεωτική δίχρονη Προσχολική Αγωγή

Αύξηση των οργανικών θέσεων 5/θέσιων και πάνω σχολείων κατά μία.Καιρός

...είπαν

"...μόνο ο αγώνας μπορεί να δώσει ένα μέρος ή το σύνολο από τα πνευματικά αγαθά σε κείνους που δεν τα 'χουν, όπως μόνο με τον αγώνα μπορούν να κατακτήσουν οι αδικημένοι ένα μέρος ή το σύνολο από τα υλικά αγαθά".

Δημήτρης Γληνός


Επισκέπτες

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα145
mod_vvisit_counterΑυτό το μήνα2783