:: ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD ::

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

 

Άρθρο   1ο
ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ


1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ» της περιφέρειας Πάτρας, με έδρα την πόλη Πάτρα του Νομού Αχαΐας.
2. Η σφραγίδα του Συλλόγου έχει στρογγυλό σχήμα και στη μέση δρομέα με δάδα και γύρω την  επιγραφή «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ».

 

Άρθρο    2ο
ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΜΕΛΗ


Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, μέλη του είναι οι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και άλλοι εκπαιδευτικοί των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της περιφέρειας Πάτρας, σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτού του Καταστατικού και εντάσσεται στη δύναμη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.
2. Ο Σύλλογος διατηρεί την αυτονομία του, αλλά στην περίπτωση ένταξής του στη Δ.Ο.Ε. υποχρεούται να προσαρμόζει τη δράση του μ' εκείνη της Ομοσπονδίας, εφ' όσον και η δράση της τελευταίας είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις των Γ.Σ. του Κλάδου, καταβάλλει δε σ' αυτήν τη συνδρομή του ανάλογα με τα εγγεγραμμένα μέλη του, όπως φαίνονται στην κατάσταση που υποχρεώνεται να στέλνει κάθε χρόνο στην Ομοσπονδία, ανεξάρτητα αν την εισπράττει ή όχι από αυτά.

Άρθρο    3ο
ΣΚΟΠΟΙ


Σκοποί του Συλλόγου είναι:
Η ένωση των μελών του Συλλόγου για την άσκηση των συνταγματικών
τους δικαιωμάτων.
Η ανάπτυξη των δεσμών αγάπης, συναδελφικότητας  και  αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου.
Η καταβολή κάθε προσπάθειας για την προαγωγή της Εκπαίδευσης μέσα
στα πλαίσια των εθνικών μας παραδόσεων, της εθνικής μας κληρονομιάς και της προόδου της παιδαγωγικής επιστήμης.
4. Η  βελτίωση  των  επαγγελματικών  και  οικονομικών  συμφερόντων των μελών του Συλλόγου, μέσα   από ένα ταξικό, μαζικό και διεκδικητικό συνδικαλιστικό κίνημα.
5.   Η   πνευματική  εξύψωση  των  μελών  του  Συλλόγου,  η  επαγγελματική κατάρτιση, η καλή οδήγηση και ειδίκευσή τους, όπως και η βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και η κοινωνική τους εξασφάλιση.
6.  Η προβολή του κλάδου των δασκάλων και νηπιαγωγών σε όλους τους τομείς  της  ζωής, ως εθνικού  και  πνευματικού  παράγοντα  πρωταρχικής σημασίας και ανάγκης.
7. Η αναγνώριση της μητρότητας της γυναίκας-δασκάλας σαν κοινωνικό λειτούργημα και η θέσπιση από την πολιτεία κοινωνικών μέτρων για την προστασία της.
8. Η προβολή, υποστήριξη και κατοχύρωση των διεκδικήσεων των δασκάλων και νηπιαγωγών για τη λύση των επαγγελματικών τους προβλημάτων, αλλά και των προβλημάτων όλης της εκπαίδευσης.
9. Η συμβολή στην ανάπτυξη της πολιτιστικής κίνησης και η επίλυση των τοπικών εκπαιδευτικών προβλημάτων.
10. Η ανάδειξη του δασκάλου σε υπεύθυνο κοινωνικό παράγοντα για την πρόοδο της περιοχής που υπηρετεί και σε ολόκληρο το Έθνος.
11.  Η θετική βοήθεια στο Δήμο ή στην Κοινότητα αλλά και στην Πολιτεία, για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής του παιδιού και γενικά της οικογένειας.
12. Η προάσπιση και εδραίωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των μελών του Συλλόγου.
13. Η καλλιέργεια των ιδανικών της Ελευθερίας, της Ειρήνης και της Δημοκρατίας.

Ά ρ θ ρ ο     4ο
ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΣΚΟΠΩΝ

Η πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου επιδιώκεται:
Η πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου επιδιώκεται:
1.  Με την οργάνωση και συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών.
2.  Με ανακοινώσεις στον τύπο και συντονισμό των ενεργειών των μελών με άλλους συνδικαλιστικούς και πνευματικούς φορείς για την προώθηση των κλαδικών αιτημάτων και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
3.  Με διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, δημιουργία βιβλιοθήκης, προβολή ταινιών και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.
4.  Με τη συλλογική διερεύνηση, μελέτη και εκλαΐκευση των προβλημάτων της Δημοτικής Εκπαίδευσης και γενικότερα θεμάτων εθνικού, πνευματικού, αγροτικού, οικονομικού, επαγγελματικού και συνδικαλιστικού περιεχομένου.
5. Με διαβήματα στις διοικητικές αρχές.
6. Με την παρακολούθηση και το συντονισμό της δράσης του μ' εκείνη της Δ.Ο.Ε. στην κοινή προσπάθεια του Κλάδου για την προώθηση και επίλυση των αιτημάτων του.
7. Με την καταγγελία και έγκληση στις διοικητικές και δικαστικές αρχές των   παραβάσεων   της   νομοθεσίας   και   των   κανονισμών   που   αφορούν  το Σύλλογο και τα μέλη του.

Ά ρ θ ρ ο    5ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου είναι:
Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών.
Οι τακτικές συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών.
Κάθε έσοδο από εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος.
Έσοδα από εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων.
Κρατικές επιχορηγήσεις.
Κάθε άλλη παροχή προς το Σύλλογο, που γίνεται αποδεκτή, εφ' όσον δεν τάσσονται όροι αντίθετοι προς τους σκοπούς του Συλλόγου και πάντοτε επ' ωφελεία απογραφής.
Το   ύψος   της   τακτικής   συνδρομής   και   του   δικαιώματος   εγγραφής καθορίζει η Γενική Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.

 

Ά ρ θ ρ ο   6ο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο Σύλλογος είναι Πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από τους δασκάλους, τους νηπιαγωγούς και όποιους άλλους εκπαιδευτικούς υπηρετούν στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία αρμοδιότητας της Δ/νσης και των Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν έδρα την Πάτρα, ανεξάρτητα από το φύλο τους, είτε υπηρετούν οργανικά, με απόσπαση, προσωρινή τοποθέτηση, μόνιμοι ή προσωρινοί αναπληρωτές.
2. Οι αποσπασμένοι  από  περιφέρειες  άλλων  Συλλόγων,  προκειμένου  να γίνουν μέλη  του Συλλόγου, υποχρεούνται  να προσκομίσουν βεβαίωση του Δ.Σ. του Συλλόγου απ' όπου προέρχονται, στην οποία να φαίνεται ότι έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους προς τη ΔΟΕ και δεν έχουν πάρει μέρος σε αρχαιρεσίες για εκλογή διοικητικού συμβουλίου ή Αντιπροσώπων, μέσα στο ίδιο συνδικαλιστικό έτος. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν μόνο την εισφορά για την εγγραφή τους στο Σύλλογο.
3. Οι αναπληρωτές έχουν το, δικαίωμα να γίνουν μέλη, εφ' όσον συμπληρώσουν ένα 2/μηνο υπηρεσίας στην Πρωτ. Εκπαίδευση μέσα στον τελευταίο συνδικαλιστικό χρόνο (Ν. 1264/82, 7 παρ. 1).
4.  Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή που τους δίνει το δικαίωμα ψήφου σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και  το δικαίωμα εκλογής και  υποψηφιότητας.  Η συνδρομή καταβάλλεται στην αρχή κάθε συνδικαλιστικού έτους, που αρχίζει από την επομένη των αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και το αργότερο μέχρι  την  πληρωμή  του  δώρου  των  Χριστουγέννων,  οπότε  εισπράττεται υποχρεωτικά από τους εκκαθαριστές αποδοχών και αποδίδεται στον Ταμία του Συλλόγου με συγκεντρωτική κατάσταση (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 1264/82). Κατά την πρώτη εφαρμογή του τροποποιημένου καταστατικού, η συνδρομή του συνδικαλιστικού  έτους  1994/1995,  θα  καταβληθεί  το  αργότερο  μέχρι  την παραμονή   της   διενέργειας   αρχαιρεσιών  για   ανάδειξη   νέου   Διοικητικού Συμβουλίου.
5.  Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να παραβρίσκονται και να παίρνουν μέρος στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες προσωπικά. Επίσης είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
6.  Για να εγγραφεί δάσκαλος, νηπιαγωγός ή άλλος εκπαιδευτικός, μέλος του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλλει στο Δ.Σ. γραπτή αίτηση-δήλωση, με όλα τα στοιχεία   της   υπηρεσιακής   του   κατάστασης   και   υπεύθυνη   δήλωση   ότι αποδέχεται, χωρίς επιφύλαξη, τις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου. Η   αίτηση   υποβάλλεται   το   αργότερο   πέντε   (5)   ημέρες   πριν   από   την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης και καταβάλλεται ταυτόχρονα και το δικαίωμα εγγραφής. Η εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., το οποίο συνεδριάζει υποχρεωτικά πριν από τη Γ.Σ. και αποφασίζει θετικά  ή αρνητικά για τις εγγραφές νέων μελών. Αν αυτό αρνείται να πραγματοποιήσει    την εγγραφή, με αιτιολογημένη απόφαση του, που κοινοποιεί στον  ενδιαφερόμενο,  το υποψήφιο μέλος μπορεί  να  καταφύγει στην  επόμενη   Γ.Σ.  με  αίτηση  του  (η  οποία  εισάγεται  υποχρεωτικά για συζήτηση) και η απόφαση που θα παρθεί είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. Αν και η Γ.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο.

Ά ρ θ ρ ο   7ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα ν' αποχωρήσει από το σύλλογο μετά από γραπτή δήλωση του στο Λ.Σ. και αφού καταβάλλει τη συνδρομή του χρόνου που αποχωρεί. Η ετήσια συνδρομή δεν καταβάλλεται εάν η αποχώρηση του μέλους οφείλεται σε μετάθεση ή απώλεια της δασκαλικής ιδιότητας. Τα μέλη και μετά την αποχώρηση τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει ως μέλη του Συλλόγου.

 

Ά ρ θ ρ ο    8ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1.   Χάνει   αυτόματα   την   ιδιότητα   του   μέλους   εκείνος   που   καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή δύο χρόνων.
2. Η Γ.Σ. διαγράφει κάθε μέλος που έχει αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και εμποδίζει την πραγμάτωσή τους.
3. Η διαγραφή μπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Η διάρκεια της προσωρινής διαγραφής ορίζεται από τη Γεν. Συνέλευση.
4. Επίσης διαγράφεται κάθε μέλος που χάνει την ιδιότητα του δασκάλου, νηπιαγωγού   ή   εκπαιδευτικού   γενικά,   με   οποιοδήποτε   τρόπο   και   για οποιοδήποτε λόγο ή μετατίθεται ή αποσπάται σε σχολείο ή εκπαιδευτική υπηρεσία εκτός του γεωγραφικού χώρου δικαιοδοσίας του Συλλόγου (άρθρο 6 παρ. 1).
5.  Ακόμη διαγράφονται τα μέλη που ανήκουν σε άλλο σωματείο ή οργάνωση, που οι σκοποί και ο επιδιώξεις τους είναι αντίθετες με το καταστατικό του Συλλόγου και τους σκοπούς του ή επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς καθώς
..και όσοι είναι μέλη μασονικών στοών.
6. Δε διαγράφεται το μέλος που καταλαμβάνει θέση στη Β/θμια ή Γ/θμια συνδικαλιστική οργάνωση, Κοινοβούλιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ή αποσπάται για   προσφορά   δημόσιας   εκπαιδευτικής   υπηρεσίας,   διατηρώντας   όλα   τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από το καταστατικό.

 

Ά ρ θ ρ ο     9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα:
α) Να συμμετέχουν στις Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας διάταξης και ψήφου στις αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.
β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης και αντιπροσώπευσης του Συλλόγου.
γ) Να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού.
δ) Να  υποβάλλουν  προβλήματα  και αιτήματα  τους στο Δ.Σ.  για  λύση ή ικανοποίηση.

 

Ά ρ θ ρ ο   10ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Συλλόγου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)· γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Ά ρ θ ρ ο    11ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρμοδιότητες:
Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση. Έχει την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα του Συλλόγου και ειδικότερα:
1. Εκλέγει το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή και αποφασίζει για την ίδρυση ειδικών επιτροπών εργασίας.
2.Ελέγχει τα όργανα και οποτεδήποτε απαλλάσσει αυτά ή τα μέλη τους από τα καθήκοντα τους.
3. Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό των εργασιών του Δ.Σ. και τον ισολογισμό εσόδων-εξόδων ως και την έκθεση εργασιών της Ελεγκτικής Επιτροπής και τον προϋπολογισμό του Συλλόγου.
4. Αποφασίζει σε κάθε περίπτωση προσφυγής για την εγγραφή ή διαγραφή των μελών.
5. Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του σωματείου.
6. Εκλέγει το Προεδρείο σε κάθε τακτική Γενική Συνέλευση.
7. Εκλέγει τους αντιπροσώπους του Συλλόγου για τη δευτεροβάθμια οργάνωση και στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ.
8. Ελέγχει τις ενέργειες και παραλείψεις των αιρετών εκπροσώπων του Συλλόγου που είναι μέλη στο ΠΥΣΠΕ και των Αντιπροσώπων που έχει εκλέξει για την δευτεροβάθμια οργάνωση.
9. Αποφασίζει για την έγκριση και  κυκλοφορία τυχόν δημοσιογραφικού οργάνου του Συλλόγου.

Ά ρ θ ρ ο      12ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Α.Σ. τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο δηλ. α) από ΙΟ Μαΐου μέχρι 10 Ιουνίου και β) από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι IV Οκτωβρίου καν έκτακτα όταν το Δ.Σ. το θεωρεί αναγκαίο ή αν το ζητήσει το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου, με αίτηση τους προς το Δ.Σ., στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Εάν το Δ.Σ.  αρνηθεί   ή   καθυστερήσει  πάνω  από  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την υποβολή της αίτησης, τότε τα ενδιαφερόμενα μέλη μπορούν να προσφύγουν στο  αρμόδιο  δικαστήριο  και  να ζητήσουν  την εξουσιοδότηση  του για  τη σύγκληση της Γ.Σ.
2. Τόσο στις τακτικές, όσο και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες σύγκλησης και εργασιών.
3. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο ν' αποστείλει γνωστοποίηση για τη σύγκληση Γ.Σ.  σε όλα τα μέλη του δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την  πραγματοποίηση της με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης.
4. Σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται μέχρι και τρεις ημέρες.
5. Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, η γραμματεία δε εξυπηρετείται από τα μέλη του Δ.Σ. ενώ στις    τακτικές εκλέγεται υποχρεωτικά Προεδρείο, αμέσως μετά τη διαπίστωση απαρτίας.
6.  Η Γ.Σ. δεν μπορεί να λάβει απόφαση για θέματα που δεν έγιναν γνωστά στα μέλη κατά την πρόσκληση τους. Θέματα που δεν αναγράφονται στην Η.Δ. συζητούνται, εάν ζητηθεί τούτο από το 1/3 των παρόντων μελών.

 

Ά ρ θ ρ ο     13ο
ΑΠΑΡΤΙΑ Γ.Σ.

1. Η τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται σ' αυτήν το 1/2 συν ένα (1) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία, επαναλαμβάνεται μετά από 2-15 ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία, αν παραβρίσκονται το 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2-15 ημέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
  2.  Στις επαναληπτικές συγκλήσεις Γ.Σ. δεν είναι απαραίτητη η αποστολή νέας πρόσκλησης, αλλά είναι δυνατή η μνεία στην αρχική πρόσκληση της ακριβούς ημέρας και ώρας επανάληψης σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας.
3.  Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ. και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
4. Στις Γ.Σ. δικαίωμα λόγου και ψήφου στα θέματα Η.Δ. έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.
5.  Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να δοθεί ο λόγος και σε πρόσωπα μη μέλη αλλά ειδικής κατάρτισης, αν κριθεί αναγκαίο να φωτισθεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της Η.Δ.
6. Γ.Σ. που συγκαλείται για τροποποίηση Καταστατικού ή διάλυση του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2-15 ημέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/2 συν ένα τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

 

Ά ρ θ ρ ο    14ο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών (1/2 + 1), εκτός όπου ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Είναι μυστική   κάθε   ψηφοφορία   που   αναφέρεται   σε   εκλογές   για   Διοικητικά Συμβούλιο,    Ελεγκτική    Επιτροπή,    Αντιπροσώπους    στη    δευτεροβάθμιο οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα.  Σε  κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται μ* ανάταση του χεριού, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ανάλογο με την περίπτωση.

 

Ά ρ θ ρ ο   15ο
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Θέματα των τακτικών Γ.Σ., εκτός των άλλων που θα προτείνει το Δ.Σ., είναι:
Α. Της Γ.Σ. του Μαΐου-Ιουνίου.
α) Απολογισμός των εργασιών του Δ.Σ.
β) Απολογισμός - Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής
γ) Προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων της επόμενης συνδικαλιστικής περιόδου που καταρτίζει το Δ.Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ.
δ) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της νέας   Ελεγκτικής   Επιτροπής,   Αντιπροσώπων   στη   Δ.Ο.Ε.   και   στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ.
ε) Άλλα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη ή ακόμη που θα ήθελε να προτείνει η Συνέλευση.
Β. Θέματα της δεύτερης Γ.Σ. του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου είναι όσα αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και ακόμη ενημέρωση από τους Αντιπροσώπους του Συλλόγου (ένας από κάθε παράταξη) για τις εργασίες και τις αποφάσεις της Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε., συζήτηση προβλημάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ενημέρωση από τους Αιρετούς στο ΠΥΣΠΕ.

 

Ά ρ θ ρ ο    16ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Μετά   τη   συγκέντρωση   των   μελών   στο   χώρο   πραγματοποίησης   της Τακτικής Γ.Σ. και τη διαπίστωση από το Προεδρείο του Α.Σ. της απαρτίας εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 14, πενταμελές Προεδρείο της Γ.Σ., το οποίο αναδεικνύει  στη  συνέχεια  Πρόεδρο,  Αντιπρόεδρο,  Γραμματέα  και δύο (2) μέλη.   Εκλέγονται   επίσης   εφορευτικές   επιτροπές,   τριμελείς,   οι   οποίες φροντίζουν για τη νόμιμη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών προς ανάδειξη των οργάνων    διοίκησης    του    Συλλόγου,    ή    εκλογή    Αντιπροσώπων    και προεδρεύονται από δικαστικούς αντιπροσώπους.
2. Το Προεδρείο εκλέγεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, σύμφωνα με   το   άρθρο   17   του   παρόντος   και   ο   Πρόεδρος   αναδεικνύεται  από   το ψηφοδέλτιο   που   εξασφάλισε   την   πλειοψηφία,   απόλυτη   ή   σχετική.   Οι Εφορευτικές   Επιτροπές,   εκλέγονται   επίσης   με   το   σύστημα   της   απλής αναλογικής. Ένα μέλος της εκτελεί χρέη Γραμματέα.
3. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει τη διεύθυνση των εργασιών της Γ.Σ., δίνει και αφαιρεί το λόγο στους ομιλητές.
4. Οι εργασίες τακτικών Γ.Σ., που συγκαλούνται για την εκλογή μελών Δ.Σ, και     Αντιπροσώπων στην δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση πραγματοποιούνται σε δύο ημέρες. Η ημερήσια διάταξη εργασιών και για τις δύο ημέρες καθορίζεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου.
5. Για τη συντομότερη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγονται δύο ή περισσότερες εφορευτικές επιτροπές, με αντίστοιχους δικαστικούς αντιπροσώπους που αναλαμβάνουν ταυτόχρονα τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας σε δύο ή περισσότερα χωριστά εκλογικά τμήματα, με ίσο αριθμό εκλογέων το καθένα και πάντως όχι περισσότερους από τετρακόσιους (400).

 

Α ρ θ ρ ο    17ο
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

1. Η  εκλογή  των  Οργάνων  του  Συλλόγου  και  των  Αντιπροσώπων  στην Ομοσπονδία και στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ γίνεταν με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2. Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, χωριστά για τους αντιπροσώπους στη Δ.Ο.Ε. και χωριστά για τους αντιπροσώπους στο Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
3. Κάθε   μεμονωμένος   υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε χωριστό ψηφοδέλτιο.
4. Κάθε συνδυασμός ορίζει τον εκπρόσωπο του ψηφοδελτίου του, που τον εκπροσωπεί σε θέματα σχετικά με την εκλογή, συνεργάζεται με το Προεδρείο και την Εφορευτική Επιτροπή και υποχρεούται να καταθέσει στο Δ.Σ. του Συλλόγου το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, συνοδευόμενο από τις προσωπικές αιτήσεις των υποψηφίων, πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη Γ.Σ.
5. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη του Δ.Σ. και με έξοδα του Συλλόγου.
6. Πριν από την ψηφοφορία δίνεται χρόνος στον εκπρόσωπο κάθε συνδυασμού  και στους μεμονωμένους υποψηφίους για ν' αναπτύξουν τις θέσεις και τα προγράμματα τους.
7. Οι   έδρες του Δ.Σ. της Ελ. Επιτροπής, καθώς και ο αριθμός των Αντιπροσώπων και των μελών του Προεδρείου ή της Εφορευτικής Επιτροπής,   κατανέμονται   μεταξύ   των   συνδυασμών   και   των   χωριστών υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή του Προεδρείου ή με τον αριθμό των Αντιπροσώπων που εκλέγονται, σύμφωνα με το καταστατικό της ΔΟΕ.
8.  Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Α.Σ. ή στην Ε.Ε. ή στο Προεδρείο ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
9.  Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα, ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφ' όσον είναι υποψήφιος για τη θέση αυτή.
10. Συνδυασμός που περιλαμβάνει λιγότερους υποψήφιους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο\ αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι .υποψήφιοι του.
11.  Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των Αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται   με   την   πρώτη   κατανομή,   κατανέμονται   από   μία   (1)   στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν^ καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει   τουλάχιστον   έναν   αντιπρόσωπο   και   οι   οποίοι   συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο στο εκλογικό μέτρο.
12.  Αν μείνουν αδιάθετες έδρες και από τη δεύτερη κατανομή ακολουθεί τρίτη  και  κατανέμονται από μία  έδρα  ή από ένας  αντιπρόσωπος  στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
13.  Για το Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., εκλέγεται ένα (1) αντιπρόσωπος για κάθε σαράντα (40) ψηφίσαντα μέλη. Αν από τη διαίρεση του συνόλου των ψηφισάντων με το εκλογικό μέτρο (40) προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του εκλογικού μέτρου, τότε εκλέγεται ένας (1) ακόμη αντιπρόσωπος.
14.   Σέ  όλη  τη  διάρκεια  της   ψηφοφορίας,  μέχρι  και  την  ανακήρυξη  των επιτυχόντων   μπορεί   να   παραβρίσκεται   ένας   αντιπρόσωπος   από   κάθε συνδυασμό.
15.  Τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. τυπώνονται σε λευκό   αρίγωτο   χαρτί,   έχουν   όλα   τις   ίδιες   διαστάσεις,   γράφουν   στην προμετωπίδα με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού, εφ' όσον υπάρχει,   στη   συνέχεια   την   ένδειξη   «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»   και ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Κάτω από αυτά γράφεται η ένδειξη «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.
16.    Τα   ψηφοδέλτια   των   υποψηφίων   για   αντιπροσώπους   στη   Δ.Ο.Ε., τυπώνονται  σε  πράσινο  αρίγωτο  χαρτί,  έχουν  όλα  τις  ίδιες  διαστάσεις, γράφουν   στην   προμετωπίδα   με   κεφαλαία   γράμματα   την   επωνυμία   του συνδυασμού εφ' όσον υπάρχει, στη συνέχεια την ένδειξη «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ   Δ.Ο.Ε.»   και   ακολουθούν   τα   ονοματεπώνυμα   των   υποψηφίων   με αλφαβητική σειρά.
17.  Τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων για αντιπροσώπους στο Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τυπώνονται σε γαλάζιο αρίγωτο χαρτί, έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις, γράφουν στην προμετωπίδα την επωνυμία του συνδυασμού, εφ' όσον υπάρχει, στη συνέχεια την ένδειξη «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΝΟΜ. ΤΜΗΜΑ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.» και ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.
18. Κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να περιλαμβάνει αριθμό υποψηφίων μέχρι και το διπλάσιο του προβλεπομένου αριθμού εδρών για κάθε περίπτωση.
19. Οι ψηφοφόροι σημειώνουν με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους, κατ' ανώτατο όριο, μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων   οργάνων   για   κάθε   περίπτωση, ή   μέχρι   του   αριθμού   των εκλεγομένων Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το καταστατικό της Δ.Ο.Ε. ή το καταστατικό της Α.Δ.Ε.Α.Υ. και τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.
20. Όλα τα ψηφοδέλτια (λευκό, πράσινο και γαλάζιο) κλείνονται στον ίδιο λευκό φάκελο και ρίχνονται στην κάλπη.
21. Η θητεία των Αντιπροσώπων για τη Δ.Ο.Ε. είναι διετής, αρχής γενομένης από  τους αντιπροσώπους  που θα εκλεΎούν το έτος  1999. Η θητεία των Αντιπροσώπων για το Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Α.Υ. είναι τριετής.

 

Ά ρ θ ρ ο   18ο
ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το εκλογικό υλικό παραδίνεται, μετά την εκλογή από την Εφορευτική Επιτροπή στο Διοικητικό Συμβούλιο, με υποχρέωση να φυλαχτεί μέχρι την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή των ενστάσεων κατά των αρχαιρεσιών στο αρμόδιο δικαστήριο.

 

Ά ρ θ ρ ο   19ο
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκρότηση και θητεία.
1. Το σύλλογο διοικεί 9μελές Δ.Σ. με μονοετή θητεία, η οποία αρχίζει με την εκλογή του και λήγει με την εκλογή νέου Δ.Σ. Εξυπακούεται πως αν για οποιονδήποτε λόγο εκλεγεί νέο Δ.Σ. πριν από την παρέλευση ενός (1) χρόνου, η θητεία του  παλαιού  λήγει οπωσδήποτε με την εκλογή  νέου Δ.Σ., του παλαιού θεωρουμένου ότι παραιτείται του υπολοίπου της θητείας του. Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα είναι μέχρι το τέλος της θητείας του προηγουμένου δηλ. το υπόλοιπο του ενός (1) έτους.
2. Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τους:
α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα (Προεδρείο) δ) Ταμία, ε) Ειδικό Γραμματέα και τέσσερα (4) μέλη.

3. Η συγκρότηση, σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται γι' αυτό το σκοπό μέσα σε πέντε (5) ημέρες απέ τις αρχαιρεσίες, από το σύμβουλο που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτός αμελήσει η σύγκληση του Δ.Σ. γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συμβούλου.
4. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται παράδοση του αρχείου, του υλικού και του ταμείου από το παλαιό στο νέο Δ.Σ. και υπογράφεται σχετικό αναλυτικό πρωτόκολλο.

 

Ά ρ θ ρ ο 20ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει  μια  φορά  το  μήνα  και  έκτακτα  όταν  το  κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη.
2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση πέντε (5) τουλάχιστον μέλη. Οι συνεδριάσεις του Α.Σ. είναι ανοιχτές και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος ενώ σε μυστική- ψηφοφορία γίνεται επανάληψη τρεις (3) φορές και αν δεν υπάρξει πλειοψηφία το θέμα εισάγεται και πάλι για συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση.
3. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γεν. Γραμματέα, αφού λάβουν συμβουλευτικά υπόψη τους και τις απόψεις των υπολοίπων   μελών   του   Δ.Σ.   Η   ανακοίνωση   της   Η.Δ.   γίνεται   τρεις   (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Σε έκτακτες συνεδριάσεις, όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα η ημερήσια διάταξη ανακοινώνεται την προηγούμενη ημέρα.
4. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις  διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις χάνει το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου.
5. Σε περίπτωση, που παραιτούνται, διαγράφονται ή εκπίπτουν περισσότερα από τέσσερα (4) μέλη και αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά από τους αντίστοιχους συνδυασμούς να τα αναπληρώσουν, τα υπόλοιπα μέλη του Α.Σ. συγκαλούν έκτακτη Γ.Σ. το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες για να εκλέξει Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές και έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σ ειδικό βιβλίο τα οποία υπογράφονται την ίδια ημέρα ή το αργότερο μέχρι τη επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

Ά ρ θ ρ ο 21ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι:
α) Η πιστή εκτέλεση των όρων του καταστατικού και των αποφάσεων τω Γενικών Συνελεύσεων.
β) Ο καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
γ) Η προσαρμογή των αποφάσεων των Γ.Σ. και των συνεδριάσεων του Δ.Σ του Συλλόγου σύμφωνα πάντα με τις αποφάσεις των Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
δ) Η εκτέλεση των αποφάσεων της Δ.Ο.Ε.
ε) Η εγγραφή και διαγραφή μελών πάντα μέσα στα καταστατικά πλαίσια. στ)   Η   πρόταση   για   αύξηση   ή   μείωση   των   συνδρομών   των   μελών   τοι Συλλόγου.
ζ) Η συνεργασία του Συλλόγου με άλλους αδελφούς Συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.
η) Η διοίκηση του Συλλόγου και η διαχείριση της περιουσίας του.
θ) Η κατάρτιση και εισήγηση στη Γ.Σ. του ισολογισμού και του προϋπολογισμού.
ι) Η κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Σωματείου που θα εγκρίνει η Γ.Σ.

 

Ά ρ θ ρ ο   22ο
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί αναπληρώνεται από το πρώτο σε σειρά μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε   περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου ή συνδυασμού που δεν έχει αναπληρωματικά   μέλη   η   αναπλήρωση   γίνεται   από   το   ψηφοδέλτιο   που πλειοψήφησε.
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος του Προεδρείου,  εκτός  του  Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση σε  όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου. Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος γίνεται γενική ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις. Σε κάθε περίπτωση παραίτησης  στη διαδικασία   συγκρότησης   από   κάποια   θέση   του   Προεδρείου,   η   επόμενη συνεδρίαση γίνεται το αργότερο μετά από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
3. Η διαδικασία της παραγρ. 2 ακολουθείται και σε κάθε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. παραιτείται από το αξίωμα του και παραμένει μέλος του Δ.Σ.
4. Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της δε αποφασίσει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.

 

Ά ρ θ ρ ο     23ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Α. Προέδρου
Ο Πρόεδρος προεδρεύει στη συνεδρίαση του Δ.Σ., συγκαλεί τη Γ.Σ., φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου, εκπροσωπεί αυτό σε οποιαδήποτε σχέση του δικαστικά και εξώδικα, υπογράφει τα έγγραφα και τα διαχειριστικά στοιχεία και γενικά διευθύνει τις εκδηλώσεις του Συλλόγου σαν πρώτος μεταξύ ίσων.
Β. Αντιπροέδρου
1.  Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται και έχει τα ίδια δικαιώματα μ' αυτόν.
2. Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρονικό διάστημα σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου που μπορεί να του αναθέτει Πρόεδρος με απόφασή του που καταχωρίζεται στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Γ. Γενικού Γραμματέα
Ο Γ. Γραμματέας γράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ./Σ. και των έκτακτων Γ.Σ., διευθύνει γενικά την υπηρεσία των γραφείων, διατηρεί το αρχείο του σωματείου, κρατεί τη σφραγίδα και τα βιβλία, όπως:
α) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ.
β) Βιβλίο πρακτικών ελεγκτικής Επιτροπής
γ) Βιβλίο πρωτοκόλλλου.
Υπογράφει με τον πρόεδρο την αλληλογραφία και όλα τα έγγραφα του Συλλόγου.
Δ. Ειδικού Γραμματέα
Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα σε κάθε περίπτωση απουσίας του και αναλαμβάνει κάθε άλλη διοικητική αρμοδιότητα που του αναθέτει το Δ.Σ,
Ε. Ταμία
Ο  Ταμίας  έχει  την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου. Εισπράττει τη συνδρομή των μελών, προς το Σύλλογο και τη
Δ.Ο.Ε. καθώς και κάθε άλλη εισφορά. Διενεργεί όλες τις πράξεις σχετικά με τις αναλήψεις και τις καταθέσεις, για λογαριασμό του Συλλόγου από τα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, ταμιευτήριο) με τα οποία συνεργάζεται ο Σύλλογος. Διατηρεί και τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, τα δικαιολογητικά των δαπανών και το μητρώο των μελών του Συλλόγου. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της οικονομικής διαχείρισης και ενημερώνει κάθε μήνα το Δ.Σ. για τα έσοδα και τα έξοδα του Συλλόγου. Μπορεί επίσης να διορίζει ως βοηθούς του μέλη του Δ.Σ. με προσωπική του ευθύνη.

 

Ά ρ θ ρ ο   24ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συγκρότηση - Αρμοδιότητες:
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γ.Σ. από κοινό ψηφοδέλτιο με το Δ.Σ. με τον ίδιο τρόπο και με τις ίδιες εκλογικές διατάξεις και για θητεία ενός (1) χρόνου.
2. Σε κάθε περίπτωση (συγκρότηση, αντικατάσταση μελών, παραίτηση κ.λ.π.) ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που ισχύουν και για το Δ.Σ.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, Γραμματέα και ένα (1)  μέλος και έχει σαν έργο της τον  έλεγχο  των  πράξεων  οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ.  και συγκαλείται για το σκοπό αυτό από τον πρόεδρο της τακτικά στο τέλος Δεκεμβρίου και πριν από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. Κατά τη Γ.Σ. του Μαΐου-Ιουνίου είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει λεπτομερή έκθεση οικονομικής διαχείρισης, η οποία ανακοινώνεται και εγκρίνεται από τη Γ.Σ. και καταχωρίζεται στα πρακτικά της. Η Ε.Ε. μπορεί να συγκληθεί έκτακτα αν το ζητήσει το Δ.Σ., αν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος της ή το ζητήσουν δύο (2) μέλη της. Σε κάθε περίπτωση βρίσκεται σε απαρτία με την
παρουσία και των τριών (3) μελών της. Για τις συνεδριάσεις της Ε.Ε. τηρείται ειδικό ξεχωριστό βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων.

 

Ά ρ θ ρ ο    25ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ

Τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου ή η διάλυση του αποφασίζονται από τη Γ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού και οι αποφάσεις παίρνονται από την πλειοψηφία
των 2/3 των παρόντων μελών.

Ά ρ θ ρ ο   26ο
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (24 Παλ. Καταστατικού)

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις της Νομοθεσίας και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

 

Ά ρ θ ρ ο   27ο
(Ακροτελεύτιο) (25 παλαιού Καταστατικού)

 

1. Το Σωματείο μπορεί να συνεργάζεται με άλλους κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς για ν' αποτελέσει τον πόλο έλξης της πνευματικής ζωής στη χώρα μας.
2. Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα και προήλθε από   τροποποίηση   προηγούμενου   Καταστατικού   του   Συλλόγου,   μετά  από συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση της 26ης Μαΐου 1998, αρχίζει δε να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων.
 

Καιρός

...είπαν

"Μόνον άτομο με ψηλά σηκωμένο το κεφάλι μπορεί ν’ αναθρέψει ατομικότητες με κεφάλια υψωμένα προς το φως και την αλήθεια, ατομικότητες με υπερηφάνεια και αυτοκυριαρχία."

Δελμούζος


Επισκέπτες

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα289
mod_vvisit_counterΑυτό το μήνα4171